Hem » Dataskydd

Integritets- och cookiepolicy

Information om hur Aenigma behandlar personuppgifter och använder cookies

När du besöker Aenigmas webbplats, använder webbplatsens tjänster eller kommunicerar med oss via e-post tillhandahåller du Aenigma vissa personuppgifter. Sådana uppgifter kan samlas in i samband med att du uttrycker intresse för våra produkter och tjänster, eller med hjälp av cookies som inhämtar uppgifter om ditt beteende och din användning av vår webbplats.

Denna informationstext beskriver hur och varför Aenigma behandlar dina personuppgifter som insamlas genom din användning av webbplatsen eller när du kommunicerar med oss via e-post, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer men även IP-adress m.m.

Denna allmänna informationstext kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Aenigma AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som insamlas via vår webbplats, våra tjänster eller kampanjer, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När det gäller cookies från tredje part på webbplatsen så ansvarar Aenigma endast för uppgifter som Aenigma mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Dina uppgifter, såsom uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen och tillhandahåller oss uppgifter, exempelvis när du gör en intresseanmälan om våra projekt, produkter eller tjänster eller när du kommunicerar med oss via e-post. För att kunna göra en intresseanmälan eller kommunicera med oss via e-post är det obligatoriskt att tillhandahålla oss vissa uppgifter. Intresseanmälan och annan insamling av uppgifter kan även göras via Aenigmas LinkedIn-sida och Facebook-sida. Aenigma kan även komma att samla in personuppgifter på webbplatsen, såsom uppgift om IP-adress och användarbeteende/mönster när du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du skrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies längre ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

ÄndamålMottagare
i) För att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och optimera/förbättra användarupplevelsen av webbplatsen;i) vi själva, webbyrå, webbanalystjänst
ii) För att kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller via våra samarbetspartners webbplatser;ii) vi själva, webbanalystjänst, molntjänst
ii) För att kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller via våra samarbetspartners webbplatser;iii) vi själva, webbyrå, webbanalystjänst
iii) För att analysera statistik och användarbeteenden/mönster på webbplatsen;iv) vi själva, externa CRM-system, sociala medier
iv) För att kunna tillhandahålla individualiserade tjänster och innehåll som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;v) vi själva, webbanalystjänst, molntjänst, sociala medier
v) För att kunna erbjuda dig riktad marknadsföring, inbegripet annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;v) vi själva, webbanalystjänst, molntjänst, sociala medier
vi) För att vidareutveckla och förbättra webbplatsen och göra anpassningar efter användarnas önskemål; ochvi) vi själva, webbyrå, webbanalystjänst
vii) För att kunna ingå avtal avseende sådana tjänster och erbjudanden du anmält intresse för.vii) vi själva, extern CRM-system, molntjänst

Behandlingarna enligt punkterna i) och ii) ovan utförs då de är nödvändiga för Aenigmas berättigade intressen, vilka består i att vi vill kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår webbplats, samt att vi vill kunna kommunicera med dig via vår webbsida. Därmed är den rättsliga grunden för dessa behandlingar således intresseavvägning.

Behandlingarna enligt punkterna iii), iv), v), vi) samt vii) ovan görs endast under förutsättningen att du har godkänt det på förhand, det vill säga att du har lämnat ett samtycke.

Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan Aenigma i vissa fall dina personuppgifter till underleverantörer eller samarbetspartners inom eller utanför EU/EES-området. Sådana underleverantörer eller samarbetspartners anlitas exempelvis för att utföra tekniska tjänster för webbplatsen eller för marknadsföring. Aenigma vidtar alltid lämpliga åtgärder, såsom att ingå s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, för att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Om Aenigma överför dina uppgifter utanför EU/EES-området, görs sådan överföring normalt med stöd av EU-kommissionens s.k. standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan läsa mera om standardavtalsklausulerna på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Om inte annat särskilt angivits får mottagare av personuppgifter endast behandlar dina personuppgifter för att utföra uppdrag åt Aenigma och inte för sina egna ändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Aenigma sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller vad som krävs enligt lag. Därefter raderar vi dina uppgifter eller avidentifierar dessa på sådant sätt att de inte längre går att koppla till dig.

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter som samlas in när du gör en intresseanmälan om våra projekt, produkter eller tjänster under den tid som det aktuella projektet, produkten eller tjänsten erbjuds av Aenigma. När du kommunicerar med oss via e-post sparar vi som huvudregel dina personuppgifter under den tid du har en pågående relation med oss samt två år därefter.

Om du har tagit bort din intresseanmälan kan Aenigma komma att använda vissa personuppgifter för ändamålet att återförvärva dig som intressent hos Aenigma, under tolv (12) månader från ditt borttagande.

Aenigma kan vidare spara dina personuppgifter under en längre tid för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsligt anspråk, eller om vi har rättslig skyldighet att göra det. Exempelvis sparar vi alla uppgifter som avser räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078), vilket medför en lagringstid om sju (7) år.

Se lagringstider för olika cookies som lagras på din enhet under ”Sammanställning av cookies och lagringstider” nedan.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:
  • Du har rätt att få information om huruvida Aenigma behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig och skickas till adressen längst ner i policy. Märk kuvertet ”Dataskydd”. För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att Aenigma behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se https://www.imy.se/.

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till Aenigma enligt ovan ska du ställa en egenhändigt undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.

Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på denna webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. I denna policy används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker vår webbplats och gör det möjligt för Aenigma att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Aenigmas webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.

Vilka cookies använder vi och varför?

Aenigma använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan Aenigma, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt. Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellen nedan.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

ABSOLUT NÖDVÄNDIGA COOKIES

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

FUNKTIONELLA COOKIES

Funktionscookies innehåller en unik ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om [språk, region och andra preferenser], för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

STATISTIK-COOKIES

Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Aenigma upptäcker dem.

MARKNADSFÖRINGS-COOKIES

Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar den har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder Aenigma för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan Aenigma även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

TREDJEPARTSCOOKIES

Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, detta innebär att de kommer från en annan domännamnsavsändare än den som du besöker. En och samma tredjepartscookie kan användas av flera olika webbplatser som samarbetar för att förstå hur besökarna surfar mellan webbplatserna. Information från dessa cookies kan delas med oss men också användas för andra syften. Detta kontrolleras av respektive aktör som ansvarar för och levererar den.

Sammanställning av cookies och lagringstider

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

För att få full tillgång till Aenigmas produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver behöva att manuellt ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om cookies, eller om du vill utöva dina rättigheter som har angetts ovan du välkommen att kontakta oss.

Aenigma AB,

Att: Personuppgiftsansvarig
Telegrafgatan 6A, 169 72 Solna
E-post: privacy@aenigma.se (Obs. Ej tillämplig för begäran om registerutdrag)

Önskar du skicka en begäran om registerutdrag till oss? Vänligen se mer information om hur du ska gå tillväga under stycket ”Vilka rättigheter har du som registrerad?”.