Aenigma genomför Riskbaserad Underhållsstyrning för ENA Energi

Aenigma har fått i uppdrag att genom RBUS (Riskbaserad Underhållsstyrning) utveckla underhållet för ENA Energi. Målet är att genom Kritikalitetsklassning och en Underhållsanalys av de olika komponenterna förflytta resurser från avhjälpande underhåll till förebyggande underhåll och på så vis få det kostnadseffektivt.

ENA Energi levererar fjärrvärme för Enköpings kommun och dess invånare. Fjärrvärmens omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen har bidragit till minskade utsläpp av koldioxid.  Hög tillgänglighet i sina anläggningar är en del i att möjliggöra säker och trygg energiförsörjning med produkter som är producerade med hänsyn tagen till miljöpåverkan. Riskbaserat underhåll innebär att man fokuserar på fortsatt hög tillgängligheten på sin anläggning genom att minimera risken för driftstopp och genom att prioritera underhållet på viktiga delar. Det skapar en trygghet och lugn och ro i organisationen genom vetskapen om att man gör rätt underhåll, på rätt saker och i rätt tid.

-Vi ska genom samtliga medarbetares insikt om underhållets betydelse för driftsäkerhet, uppnå ett kostnadseffektivt underhåll på hela anläggningen. Vi är övertygade om att Riskbaserad Underhållsstyrning bidrar till att vi får med hela organisationen i framtagandet av underhållsplanerna, driften är en viktig kugge i arbetet, säger Johan Svensson, Underhållschef på ENA Energi.

-Vi är glada för förtroendet att tillsammans med ENA Energi bibehålla hög tillgängligheten till lägre kostnad samt lägre resursbehov på deras anläggning genom ett välplanerat underhåll, säger Martin Silebäck, Avdelningschef på Aenigma.