EIF ansökan – BECCS vid kraftvärmeverk

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

Stockholm Exergi planerar att med hjälp av BECCS, även kallat bio-CCS, fånga upp koldioxid i stor skala. BECSS innebär att koldioxid avskiljs från ett kraftvärmeverk, där restprodukter från skogen som flis, grenar och toppar förbränns för att producera fjärrvärme och elektricitet. Eftersom det är samma koldioxid som skogen tidigare har bundit genom fotosyntesen som fångas in blir resultatet negativa utsläpp – eller minusutsläpp.

Aenigma har medverkar i olika konstellationer och roller inom Stockholm Exergis storskaliga BECCS-projekt. Samarbetet inleddes redan under 2019 med teknisk utveckling av projektet med fokus på design och konstruktion av den testrigg som driftsattes i december 2019.

Den största utmaningen för att introducera BECCS i industri och fjärrvärmesektorn är finansiering då hela värdekedjan är relativt kostsam och ett robust ramverk för finansiella styrmedel ännu inte är på plats.

Lösning

Då Stockholm Exergi tar en enorm risk för att ta rollen som pionjär inom BECCS behöver deras projekt stödfinansiering från hållbar stödfinansiering. Den nyetablerade Europeiska Innovationsfonden (EIF), en av världens största finansieringsprogram, har som mål att finansiera projekt som har störst potential att reducera eller fånga in växthusgaser och samtidigt vara innovativa förebilder för andra aktörer.

En ansökan till EIF är omfattande då man måste visa projektets mognad och genomförbarhet både tekniskt och affärsmässigt. Då erfarenheter och resurser inte fanns inom Stockholm Exergi levererade Aenigma tillsammans med samarbetspartnern IMCG ett fulltäckande stöd till projektorganisationen samt projektledning inom kritiska nyckelområden för ansökan.

Engagemanget i EIF-ansökan under 2020–2021 omfattade insatser i alla delar av ansökan och utvärderingskriterier inklusive innovationsgrad, affärsplan, genomförbarhetsstudie, projektimplementeringsplan, scalability, kommunikation och knowledge sharing.

Positiv skillnad

EIFs utvärderingsprocess granskade 311 ansökningar varav Stockholm Exergis ansökning var en av 7 som valdes för att få dela på ett stöd på 1,1 miljarder Euro. Aenigma stöttade Stockholm Exergi i att förhandla och utforma det avtal som ska gälla mot EIF och i mars 2022 hade avtalet antagits och skrivits på av båda parter.

För Stockholm Exergi innebär insatsen från Aenigma att de får ett investeringsstöd på nära 2 miljarder kronor för att bygga en storskalig BECCS-anläggning på sin anläggning i Värtahamnen med en årlig infångningsvolym på 800 000 ton koldioxid. Då koldioxiden som produceras är av biogen härkomst innebär detta att en kolsänka skapas, mer än de fossila utsläppen från Stockholms vägtrafik under ett helt år.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: EIF-ansökan – BECCS vid kraftvärmeverk

Kund: Stockholm Energi

Varaktighet: 2020 – 2022

Levererade tins: 600+ h

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Affärsområdeschef Industri & Energi

+46722042086