Kvalitetssäkring av trycksatta anordningar

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

För att få en ökad säkerhet och uppfylla gällande lagkrav enligt Arbetsmiljöverkets AFS:2017:3, är en detaljerad utrustningslista och ett väl fungerande fortlöpande tillsynsarbete på anläggningens trycksatta anordningar nödvändigt.

Lösning

Aenigma (dåvarande Midroc Project Management) hjälpte Stockholm Exergi med inventering av samtliga trycksatta anordningar, samt framtagande av fortlöpande tillsyn och indelning i besiktningsklass utifrån gällande AFS. Det framgår nu vilka trycksatta anordningar som skall besiktigas av ackrediterat tredjepartsorgan, samt vilka som ska ha fortlöpande tillsyn. Framtagning och implementering av fortlöpande tillsyn i underhållssystemet Maximo.

Uppdraget innefattade även att utföra en riskbedömning och arbeta fram en livslängdsjournal.

Positiv skillnad

Uppdraget har bidragit till en ökad säkerhet och tydligare kontroll med bättre underlag för planering och beredning samt uppdelning av ansvarsområde för drift och underhåll. Idag finns en fullständig utrustningslista av anläggningens trycksatta anordningar som svarar upp mot de lagkrav som framgår av AFS:2017:3, samt fortlöpande tillsyn på dessa.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Trycksatta anordningar, kvalitetssäkring

Kund: Stockholm Exergi

Varaktighet: 2019-2020

Kontakt på Aenigma

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Affärsområdeschef Industri & Energi

+46722042086